تیم ما

علی زارع

مدیر بازاریابی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

گرایش توسعه شهری

سهند بابالی

طراح و توسعه دهنده

کارشناس طراحی صنعتی

کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران